ไมโทคอนเดรีย (mitochondria) คือ อะไร? . . และมีความสำคัญอย่างไร ?

ไมโทคอนเดรีย (Mitochondrion) คือ แหล่งสร้างพลังงานของเซลล์ พบโดย คอลลิคเกอร์ (Kollicker)


  รูปร่างลักษณะ ส่วนใหญ่มีรูปร่างกลม ท่อนสั้น ท่อนยาว หรือกลมรีคล้ายรูปไข่
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 0.2 – 1 ไมครอน ยาว 5 – 7 ไมครอน ประกอบด้วยสารพวกโปรตีนและไขมัน

 

 

  ไมโตคอนเดรียคือออร์แกเนลล์ที่อยู่ในไซโตพลาสซึมที่มีเยื่อหุ้ม 2 ชั้น ชั้นนอกผิวเรียบ ส่วนชั้นในพับเข้าไปด้านใน เรียกว่า คริสตี (cristae) ภายในไมโตคอนเดรียมีของเหลวซึ่งประกอบด้วยสารหลายชนิด เรียกว่า เมทริกซ์ (matrix)ในมนุษย์มีไมโทคอนเดรียมากที่สุดที่กล้ามเนื้อหัวใจ จำนวนของไมโตคอนเดรียในเซลล์แต่ละชนิดจะมีจำนวนไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับชนิดและกิจกรรมของเซลล์ เซลล์ที่มีเมแทบอลิซึมสูงจะมีไมโตคอนเดรียมาก เช่น เซลล์ตับ ไต กล้ามเนื้อหัวใจและเซลล์ต่อมต่าง ๆ

 

 

หน้าที่ของ mitochondria

1.  ทำหน้าที่เสมือนโรงงานแปรรูปอาหารหรือเรียกว่ากระบวนการเผาผลาญ   อาหารเพื่อให้ได้รหัสพันธุกรรม (DNA)

       ซึ่งเป็นวัตถุดิบในการซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและสร้างเซลล์ใหม่แทนเซลล์ที่ตายไป

2. เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ATP ทำให้คนเราสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันได้

  • สร้างสารให้พลังงานสูง คือ ATP (Adenosine triphosphate) คือ โมเลกุลสารพลังงานสูงที่ให้พลังงานแก่ร่างกายเรา
      โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ

         - เยื่อหุ้มด้านนอก ทำหน้าที่เกี่ยวข้อง กับการสร้างสารประกอบ ฟอสโฟลิปิด
         - เยื่อหุ้มด้านใน มีเอนไซม์เกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์ ATP

3.  เป็นแหล่งผลิตเอนไซม์นับพันๆ ชนิด เพื่อใช้ในกระบวนการเผาผลาญอาหารของเซลล์ทุกเซลล์ทั่วร่างกาย

  •  ภายในเมทริกซ์มีของเหลว ที่ทำหน้าที่เป็นเอนไซม์ ซึ่งเกี่ยวข้อง กับปฏิกิริยาเคมีต่างๆ ในวัฏจักรเครปส์ (Krebs cycle)
    มี DNA (Deoxyribonucleic acid) RNA (Ribonucleic acid) เอนไซม์ และไรโบโซม
    อยู่ภายในออร์แกเนลล์ ทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนขึ้น ภายในออร์แกเนลล์

 

 

 

  เชลล์หัวใจเป็นอวัยวะที่มีไมโตคอนเดรียมากที่สุด ดังนั้นในร่างกายของคนเราจึงมีไมโตคอนเดรียนับ ล้าน ล้าน ล้าน ล้าน ไมโตคอนเดรีย ไมโตคอนเดรียมีขนาดเล็กมาก

ประมาณ 1 ไมคอน ดังนั้นอาหารที่สามารถเข้าสู่ไมโตคอนเดรียได้ต้องเล็กกว่า 1 ไมคอน เพราะต้องผ่านเยื่อบุผนังชั้นต่าง ๆ ซึ่งไมโตคอนเดรียเปรียบเสมือน

โรงงานแปรรูปอาหารที่อยู่ในเซลล์ในร่างกายของคนเรา มีหน้าที่ผลิตเอนไซม์นับพัน ๆ ชนิด เอนไซม์เหล่านี้จะไปย่อยอาหารที่เรารับประทานเข้าไป เพื่อให้ได้พลังงาน

นอกจากนี้ก็จะสังเคราะห์อาหารให้ได้รหัสพันธุกรรมใหม่ เพื่อซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและสร้างเซลล์ใหม่แทนเซลล์ที่ตายไป ซึ่งเซลล์ของคนเราจะตายและเกิดใหม่ทุกๆ

7 วัน เมื่อเซลล์ใดตายไปและเซลล์ใหม่เกิดขึ้นไม่เท่าเทียมกันอวัยวะนั้น ๆ ก็จะค่อย ๆ เสื่อม หรือฝ่อไป แต่ถ้าหากเซลล์ใดมีการสร้างเซลล์ใหม่แต่มีรหัสพันธุกรรม

เพี้ยนไปจากเซลล์เดิมก็จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง หรือภูมิต้านทานบกพร่อง เช่นกลุ่มเอสแอลอี ปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าทุกคนก็ทานอาหารหลัก 5 หมู่

แต่ก็ยังป่วยอยู่ สาเหตุมาจากไมโตคอนเดรียเสื่อม จึงไม่สามารถสร้างเอนไซม์ ต่าง ๆ มากมายเป็นพัน ๆ ชนิดภายในเซลล์ของเรา มาย่อยอาหารหลัก 5 หมู่ที่เรา

รับประทานเข้าไป เพื่อไปสังเคราะห์อาหารให้ได้รหัสพันธุกรรมใหม่ ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ และสร้างเซลล์ใหม่ทดแทนเซลล์เก่าที่ตายไป 


ดังนั้นการที่ไมโตคอนเดรียในเซลล์ของคนเราเมื่อขาดอาหารบ่อย ๆ ก็จะทำให้เชลล์ต่าง ๆ ขาดสารอาหาร และเซลล์จะเสื่อม ถึงแม้ว่าคนเราจะรับประทานอาหาร

หลัก 5 หมู่ ทุกมื้อทุกวัน แต่คนเราก็ยังป่วยอยู่ ดังนั้นการทาน Kontrolจึงเป็นคำตอบที่ทำให้ร่างกายคนเราสามารถใช้อาหารเพื่อให้ได้พลังงาน

ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอ และสร้างเซลล์ใหม่ 

 

ผลิตภัณฑ์คอนโทรล

           ผลิตภัณฑ์คอนโทรลเป็นนวัตกรรมอาหารที่อยู่ในรูปของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตามสมมติฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ว่า ในภาวะของการขาดแคลนสารอาหารของไมโทคอนเดรียนั้น
จะนำไปสู่การขาดแคลนพลังงาน และการด้อยประสิทธิภาพในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอตามมาอย่างไม่รู้จบ

 

  ไมโทคอนเดรียของเราสามารถผลิตเอนไซม์นับร้อยชนิดได้ เพื่อใช้ในกระบวนการสันดาป หากได้รับอาหารเพียงพอ เราไม่สามารถจะนำเอาเอนไซม์จากสิ่งมีชีวิตอื่น

ไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ มาทดแทนการทำงานของเอนไซม์นานาชนิดในร่างกายของเราได้ด้วยข้อจำกัดทางกระบวนการทางชีวเคมีว่าด้วยกฎ

“แม่กุญแจกับลูกกุญแจ” ( Lock and Key Model ) หากเราต้องการจะพลิกฟื้นการทำงานของไมโทคอนเดรียอีกครั้ง เราสามารถกระทำได้โดยส่งสารอาหาร

ผ่านเยื่อเลือด ผ่านทั้งนอกและในของไมโทรคอนเดรียให้ได้ หากเราสามารถส่งสารอาหารได้ทันการและเพียงพอต่อความต้องการของไมโทคอนเดรียที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วนั้น

กระบวนการสันดาป สารอาหาร และกระบวนการซ่อมแซมเซลล์ก็จะเกิดขึ้นได้อีกครั้ง

 

โมเลกุลจิ๋ว 

กระบวนการผลิตอาหารขนาดโมเลกุลจิ๋ว เราเลือกใช้เทคโนโลยีชีวภาพเป็นหลัก เพราะใช้เวลาสั้น และได้จำนวนอาหารโมเลกุลจิ๋วปริมาณมาก

            ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอนโทรลนี้ ได้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่สำคัญแล้วจากสถาบันวิทยาศาสตร์ภายในประเทศ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

การตรวจสอบคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ จะช่วยให้ผู้บริโภคมีความมั่นใจก่อนตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์คอนโทรล เพื่อการ

ดูแลสุขภาพ ชุดการตรวจสอบมีทั้งระดับห้องปฏิบัติการและระดับสัตว์ทดลอง ดำเนินการวิจัยโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ในหัวข้อการวิจัยเรื่องการศึกษาทางเภสัชวิทยาและความปลอดภัยเบื้องต้นของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคอนโทรลซีและดี

 

Visitors: 77,808